I Społeczna Szkoła Podstawowa I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkpolski

zdjęcie przewodnie

PaRTNERZY


Licznik: 619825

Samorząd uczniowski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

I. Samorząd uczniowski

1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do samorządu uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządu klasowego.

2. Najwyższą władzą samorządu uczniowskiego jest ogólne zebranie członków.

II. Nazwa Reprezentacji uczniów

1. Samorząd uczniowski wybiera swoją reprezentację, która przyjmuje się nazwę: Prezydium Samorządu Uczniowskiego I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

III. Cele Prezydium Samorządu Uczniowskiego

1. Reprezentowanie wszystkich uczniów szkoły.

2. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności szkoły.

3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

4. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.

5. Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych.

IV. Zadania Prezydium Samorządu Uczniowskiego

1. Współudział w tworzeniu warunków życia wewnątrzklasowego.

2. Dbanie o ład, higienę i estetykę otocznia.

3. Dbanie o bezpieczeństwo kolegów.

4. Wdrażanie do dyscypliny i odpowiedzialności za postępowanie swoje i kolegów.

5. Rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.

6. Organizowanie akcji zarobkowych i gospodarowanie własnym funduszem.

7. Wzbogacanie tradycji oraz ustalenie norm i zwyczajów w szkole.

8. Planowanie i organizowanie imprez rozrywkowych dla uczniów.

9. Włączanie się do masowych akcji dobroczynnych i ekologicznych.

10. Wprowadzanie w życie regulaminu szkolnego.

V. Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego

1. Wybory odbywają się raz w roku, w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

VI. Organy Prezydium Samorządu Uczniowskiego

1. W skład reprezentacji samorządu uczniowskiego wchodzi:

a. Przewodniczący;

b. Zastępca przewodniczącego;

c. Sekretarz;

d. Skarbnik;

e. Członkowie samorządu.

2. Samorząd uczniowski do realizacji konkretnych celów może utworzyć sekcje i powołać do udziału w nich innych uczniów szkoły.

VII. Planowanie pracy Samorządu Uczniowskiego

1. Zebranie ogólne zwołuje się 2 razy w roku. Biorą w nim udział: członkowie Prezydium Samorządu Uczniowskiego i samorządy klasowe.

2. Pozostałe zebrania Prezydium Samorządu Uczniowskiego zwoływane są w zależności od zaistniałych potrzeb.

3. Zabrania Prezydium Samorządu Uczniowskiego są protokołowane przez sekretarza prezydium. Do protokołu dołączona jest lista obecności.

4. Przewodniczący Prezydium Samorządu Uczniowskiego raz w roku przedstawia sprawozdanie z rocznej działalności i informuje o stanie kasy samorządu.

VIII. Prawa i obowiązki Prezydium Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do:

a. Organizacji życia szkolnego z możliwością organizowania i zaspokajania własnych zainteresowań.

b. Organizowania działalności rozrywkowej, kulturalnej, oświatowej i sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami.

c. Redagowania gazetek i audycji radiowych.

d. Informowania całej społeczności uczniowskiej o swoich programach, opiniach i problemach.

e. Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

f. Zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole.

g. Udzielania poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej kary lub zmiany kary.

h. Uczestniczenia w opracowaniu tej części planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, która dotyczy życia społeczności uczniowskiej.

i. Udział w posiedzeniach rady pedagogicznych dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych.

j. Przedstawiania dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów.

k. Udział w opracowaniu regulaminu szkoły.

l. Dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu wypracowanymi przez młodzież.

2. Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego jest::

a. Informowanie na bieżąco społeczności szkolnej o swoich decyzjach i poczynaniach.

b. Utrzymywanie stałego kontaktu z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i organizacjami uczniowskimi.

c. Uwzględnianie w swoje działalności życzeń ogółu uczniów.

d. Poszanowanie godności osobistej i dobrego imienia nauczycieli oraz swoich kolegów.

e. Sumienne i systematyczne kontrolowanie zadań wykonywanych przez koleżanki i kolegów.

IX. Fundusz Samorządu Uczniowskiego

1. Fundusz samorządu uczniowskiego może być tworzony:

a. Z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę.

b. Z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez.

c. Z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych.

d. Ze środków przekazywanych przez instytucje i prywatne osoby.

2. Operacje finansową i dokumentację prowadzi zgodnie z obowiązującymi zasadami osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

Zmieniony ( 03.09.2012. )