I Społeczna Szkoła Podstawowa I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkpolski

zdjęcie przewodnie

PaRTNERZY


Licznik: 619812

Opłaty

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w ramach opłaty czesnego gwarantuje:
- naukę w klasach liczących maksymalnie 18 uczniów,
- realizację pełnego programu 3-letniego liceum ogólnokształcącego wraz z dwoma  przedmiotami w zakresie rozszerzonym,
- pozalekcyjne zajęcia sportowe, koła zainteresowań i udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Zgodnie z decyzją komisji rekrutacyjnej o przyjęciu ucznia do klasy pierwszej jego rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do wpłacenia wpisowego w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu podpisania umowy, a poczynając od września br. do terminowego opłacania czesnego do dnia 5 każdego miesiąca w wysokości 280 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych).

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości czesnego, w przypadku wzrostu kosztów.
O zmianie, rodzice/opiekunowie informowani będą aneksem do niniejszej umowy.

Nieterminowe regulowanie wpłat czesnego skutkuje naliczeniem ustawowych odsetek. Dwumiesięczna zwłoka powoduje zawieszenie ucznia w prawach na okres 14 dni, a po upływie tego terminu skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły. Wysokość wpisowego i czesnego określa Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Kształcenia i Wychowania Młodzieży w Gorzowie Wlkp. po konsultacji z Radą Rodziców.

Czesne jest opłacane przez 12 miesięcy w roku.
W trzecim, ostatnim roku nauki ucznia obowiązują opłaty czesnego łącznie z miesiącem lipcem, płatne do dnia 5 czerwca danego roku.
W przypadku nieobecności ucznia w szkole (choroba lub inna przyczyna) nie przysługuje zwrot czesnego.

 

Bank Zachodni WBK S.A.
94150014161214100017410000