I Społeczna Szkoła Podstawowa I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkpolski

zdjęcie przewodnie

PaRTNERZY


Licznik: 619850

Wydawanie duplikatów

Pliki do pobrania:
Załącznik 1 (*.doc)
Załącznik 2 (*.doc)

PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW ŚWIADECTW, LEGITYMACJI, DYPLOMÓW oraz ZAŚWIADCZEŃ.
W przypadku utraty świadectwa uczeń/absolwent może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.

Szkoła sporządza duplikat świadectwa na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania – księgi uczniów, arkuszy ocen.

Duplikat wystawia się na druku wg wzoru obowiązującego w okresie wystawienia oryginału świadectwa.


Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.

W przypadku utraty legitymacji szkolnej rodzic/opiekun bądź uczeń pełnoletni wystąpić może do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. 


Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie.
•    Interesant powinien złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

W celu wydania duplikatu ww. dokumentów należy zwrócić się z podaniem do dyrektora szkoły z dokładnym oznaczeniem, o jaki rodzaj dokumentu chodzi, tzn. czy jest to świadectwo ukończenia szkoły czy świadectwo dojrzałości
lub inny dokument.

DUPLIKATY SĄ WYSTAWIANE WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO PODANIA ZŁOŻONEGO DO SEKRETARIATU SZKOŁY (załącznik
nr 1 lub załącznik nr 2).


Podania wysłane za pomocą poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.
•    Wymagane dane.

Podanie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej (w przypadku kobiet również nazwisko panieńskie), adres
do korespondencji, numer telefonu oraz szczegółowy opis sprawy.

W podaniu musi być określony typ szkoły, np. liceum ogólnokształcące, tryb nauki (szkoła dzienna, szkoła dla dorosłych), rok ukończenia szkoły. W przypadku posiadania kserokopii zaginionego dokumentu można dołączyć ją do podania.

Na końcu podania musi znajdować się dopisek: „oświadczam, że nie posiadam oryginału świadectwa/dyplomu” oraz czytelny podpis osoby zainteresowanej, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
•    Realizacja

Sprawa będzie załatwiona w terminie 14 dni od momentu wpłynięcia podania.
O załatwieniu sprawy – wydaniu duplikatu – zainteresowany dowiaduje się pod numerem telefonu: 95 7214952 lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły. Jeżeli złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do odszukania dokumentacji przebiegu nauczania, wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku telefonicznie lub pisemnie. Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo szkoła nie posiada stosownej dokumentacji, odmawia się pisemnie wydania duplikatu.

•    Opłata zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225) wynosi:

duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł
duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł

Opłatę należy uiścić w kasie szkoły lub na rachunek bankowy:
BZ WBK S.A.
nr konta: 94 1500 1416 1214 1000 1741 0000
z dopiskiem ,,opłata za wydanie duplikatu.”

Zaświadczenia potwierdzające ukończenie nauki są wydawane bezpłatnie.
•    Przysługujące prawa

Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.

Duplikat ma moc oryginału i może być wydany wyłącznie w sytuacji, gdy oryginału nie posiada się lub jest on nieczytelny, porwany itp. Wówczas przy odbiorze nowego dokumentu, zniszczony należy zwrócić do sekretariatu szkoły.

Przy odbiorze duplikatu należy być osobiście w celu złożenia podpisu w księdze druków ścisłego zarachowania. Tożsamość osoby odbierającej duplikat stwierdza się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

W wyjątkowych sytuacjach duplikat może zostać przesłany listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, np. w przypadku zamieszkania za granicą, osoby niepełnosprawnej.